Smluvní podmínky

Prohlášení o způsobu provozování a podmínkách užívání stránek 365jablonec.cz

Tento web, dostupný na adrese 365jablonec.cz, je provozován organizací Kultura Jablonec, p.o., se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 09555340, DIČ: CZ09555340 (dále jen „KJ“), s cílem poskytovat veřejnosti přístup k informacím o kulturních, sportovních a společenských akcích ve městě Jablonec nad Nisou.

Obsah portálu 365jablonec.cz je vytvářen a spoluvytvářen uživateli portálu, kterým KJ jako provozovatel umožňuje na stránky ukládat informace. V postavení poskytovatele služby, která spočívá v ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem, není KJ povinna dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na pravdivost či protiprávní obsah informace.

KJ si vyhrazuje právo pozměnit nebo odstranit informace, které neplní cíle portálu 365jablonec.cz, nebo jsou protiprávní, nevhodné, zavádějící, či z jakýchkoliv jiných důvodů nepřijatelné. Jakékoli obsahy propagující politický názor, ideologii, nebo jinak nepřijatelné konotace, mohou být rovněž odstraněny. Uživatelé portálu nesou plnou odpovědnost za obsah, který na stránkách zveřejní, a zavazují se, že jejich příspěvky budou v souladu s právními předpisy a nebudou porušovat práva třetích osob. V případě, že uživatelé poruší tato pravidla, je KJ oprávněna zrušit jejich uživatelský účet či účty a do budoucna jim zamezit ve vytvoření jiného uživatelského účtu. Prosíme uživatele, aby KJ nahlásili možné porušení podmínek, pokud narazí na portále 365jablonec.cz na podezřelý obsah. KJ vylučuje jakoukoli odpovědnost plynoucí z případné nepravdivosti či nesprávnosti údajů dostupných na stránce 365jablonec.cz.

Osoba, která nahraje obrazový materiál na portál 365jablonec.cz prohlašuje, že je oprávněna k výkonu práv obrazový materiál v digitální podobě (dále jen dílo) užít, že je oprávněna ke všem způsobům jeho užití v neomezeném rozsahu, neporušuje autorská práva třetích osob a je oprávněna poskytnout licenci k užití díla třetím osobám. Vložením díla do databáze katalogu 365jablonec.cz poskytuje právo dílo užít Kultuře Jablonec, p.o. (dále jen nabyvatel). Nabyvatel tímto bezúplatně získává časově a teritoriálně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby podle § 12 autorského zákona (dále jen licence). Nabyvatel nemá povinnost uvádět autorství u vloženého díla při jeho zveřejnění ani v jiných případech. Tato licence se vztahuje na databáze na serverech a informace v tiskovinách užívaných KJ a statutárním městem Jablonec nad Nisou k propagaci akcí (www.kudyznudy.cz, www.kulturajablonec.cz, www.jablonec.com, www.mestojablonec.cz, Jablonecký měsíčník a další). Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění záznamu nabyvatelem. Provozovatel webu nenese odpovědnost za případné škody způsobené užíváním fotografií.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah a způsob provozování KJ nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel, KJ za tento obsah neodpovídá.

KJ se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některý obsah na stránce 365jablonec.cz však mohl být vytvořen nebo strukturován do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a KJ tak nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. KJ vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Upozornění o ochraně autorských práv

Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití textové či multimediální informace nacházející se na stránkách 365jablonec.cz (obrázky, audiovizuální záznamy, zvukové záznamy či jakýkoli jiný obsah), a to bez ohledu na skutečnost, zda je původcem těchto informací společnost Kultura Jablonec, p.o. (dále jen „KJ“) či uživatel těchto stránek, je vyžadován předchozí písemný souhlas provozovatele stránek 365jablonec.cz, kterým je KJ. Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu KJ tyto webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy atd.) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp.

Souhlasu KJ není třeba k využívání RSS kanálů 365 Jablonec pro osobní potřebu či nekomerční využití informací o kulturních, sportovních a společenských akcích zobrazených na portálu 365 Jablonec. RSS kanály poskytuje 365jablonec.cz výhradně pro osobní potřebu a nekomerční účely. Distribuce obsahu prostřednictvím RSS kanálů konečným uživatelům tak nesmí být používána pro komerční účely. Jakékoli komerční využívání obsahu serveru 365jablonec.cz nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele Kultura Jablonec, p.o. je zakázáno.

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace 365 Jablonec je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny důležité zásady přístupnosti webu, tak jak je stanovují Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Forma uveřejněných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky. Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče). Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS a JavaScriptu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 30.04.2024.

Zpětná vazba a kontaktní údaje na správce webu

Případné náměty, postřehy či informace o problémech při zobrazování těchto webových stránek můžete zaslat na adresu info@kulturajablonec.cz.

Informace o zpracování osobních údajů

Kultura Jablonec, p.o., se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 09555340, DIČ: CZ09555340 (dále jen „správce“), je správcem osobních údajů uživatelů registrovaných na portálu 365jablonec.cz. Při zpracování osobních údajů postupuje dle účinných právních předpisů, kterými jsou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vyplněním přihlašovacích údajů dává uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou v přihlášení obsažené.

Osobními údaji, jež uživatel na portálu 365jablonec.cz poskytuje v rámci své registrace správci, jsou:

jméno, příjmení, e-mailová adresa a heslo. Jejich poskytnutí je při registraci nového uživatele povinné, protože pouze prostřednictvím těchto údajů se uživatel může přihlásit k portálu 365jablonec.cz a zároveň jsou používány k jeho identifikaci.

Jakékoli případné další poskytnutí osobních údajů, nebo poskytnutí osobních údajů dalších osob, při používání portálu 365jablonec.cz uživatelem, činí uživatel dobrovolně a na svou odpovědnost. Správce tyto osobní údaje zpracovává pouze v rámci jeho činnosti v postavení takzvaného hosting providera, není ve vztahu k těmto osobním údajům správcem osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů.

V případě, že uživatel v době následující po své registraci na portálu 365jablonec.cz či po vložení příspěvku bude požadovat, aby správce zanechal zpracování jeho povinného osobního údaje, respektive jakkoli jinak znemožní správci zpracovávat tyto osobní údaje k uvedeným účelům, bude správce nucen přestat příslušný uživatelův osobní údaj zpracovávat, což bude mít za následek, že uživatel nebude nadále registrovaným uživatelem portálu 365jablonec.cz, a nebude se tak moci k tomuto portálu přihlásit a využívat jej jako registrovaný uživatel, případně bude muset dojít k odstranění uživatelem vloženého příspěvku.

Osobní údaje budou správcem zpracovávány ke shora popsaným účelům po dobu trvání registrace uživatele na portálu 365jablonec.cz, případně po dobu uveřejnění příspěvku vloženého uživatelem. Registrovaný uživatel může kdykoli požádat o zrušení své registrace a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@kulturajablonec.cz či listinné zprávy zaslané na shora uvedenou adresu sídla správce. Uživatel může kdykoli požádat o odstranění jím vloženého příspěvku, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@kulturajablonec.cz či listinné zprávy zaslané na shora uvedenou adresu sídla správce.

365 Jablonec

Provozovatel:

  • Kultura Jablonec, p.o.
    Jiráskova 4898/9, 46601
    Jablonec nad Nisou
  • IČO: 09555340DIČ: CZ09555340

© 365 Jablonec 2024

Tuto stránku uspořádaliUX Fans s.r.o.